ul. Hoża 86

00-682 Warszawa

22 621 81 84

W godzinach 8:00-16:00

biuro@obet.com.pl

Zapraszamy do kontaktu

Aktualności

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2024 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji/udziałów Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przekazano wykonywanie praw z udziałów spółki OBET sp. z o.o. ministrowi właściwemu ds. transportu tj. Ministra Infrastruktury. Rozporządzenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 25 marca 2024 r.”

Załączniki:

Informacja o połączeniu Spółki ze spółką „POLSKIE NAGRANIA” sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

Działając w charakterze Zarządu spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000288470, NIP 525-10-00-454, REGON 010885120, kapitał zakładowy: 162.150,00,00 zł (dalej: „Spółka”), uprzejmie informujemy, że dnia 1 marca 2024 r. doszło do połączenia Spółki ze spółką „POLSKIE NAGRANIA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. HOŻA 86 /306, miejsc. WARSZAWA, kod 00-682, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235550, posiadającą numery NIP: 5250001227 oraz REGON: 000275027, o kapitale zakładowym 2.700.000,00 złotych (dalej: „Spółka Przejmowana”), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505 z późn. zm.) (dalej: „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia, Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną.

Informujemy, że skutek ten nastąpił z mocy prawa i nie wymaga wprowadzania jakichkolwiek zmian do zawartych przez umów lub porozumień.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@obet.com.pl.

Z poważaniem
Hubert Janas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wyboru firmy badającej Sprawozdania finansowe Spółki.

W dniu 29 września 2023 r. Pełnomocnik Wspólnika spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o. o. Decyzją nr 3/2023 dokonał wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki za lata 2023 i 2024 i zaprasza do składania ofert zgodnie z treścią Załącznika do Decyzji 3/2023 (w załączeniu).

Załączniki:

Informacja o planowanym połączeniu Spółek

W dniu 31 sierpnia 2023 r. Zarządy Spółek Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Nagrania sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie podpisały Plan połączenia Spółek.

Wraz z niniejszą informacją udostępnione zostają dokumenty obejmujące Plan Połączenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. z załącznikami.

Załączniki:

Pobierz wszystkie załączniki w jednym pliku ZIP klikając >TUTAJ<

Komunikat o decyzji z dnia 29.09.2021 r.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o decyzji w sprawie wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za lata obrotowe: 2021 i 2022.

Stosowne dokumenty znajdują się do pobrania pod poniższymi linkami:

 

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom