OBET
Projekty dla transportu, prognozy transportowe, strategie rozwoju transportu i komunikacji, regionalne plany rozwoju transportu
OBET
Studia wykonalności, biznesplany, analizy finansowe, analizy społeczno-ekonomiczne
OBET
Projekty dla transportu, prognozy transportowe, strategie rozwoju transportu i komunikacji, regionalne plany rozwoju transportu
OBET
Studia wykonalności, biznesplany, analizy finansowe, analizy społeczno-ekonomiczne

Działalność

Przedmiotem działalności naukowo-badawczej Ośrodka są szeroko rozumiane problemy transportu, głównie o charakterze ekonomiczno-finansowym i organizacyjno-prawnym, rozpatrywane w skali całego systemu transportowego, poszczególnych jego gałęzi, podmiotów transportowych oraz w układzie jednostek terytorialnych.

Oferujemy nasze usługi doradcze, jak również deklarujemy gotowość realizacji prac badawczych, analityczno-studialnych, opinii i ekspertyz dotyczących transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz regionalnych systemów transportowych i transportu kombinowanego.

Do podstawowych dziedzin specjalizacji badawczej Ośrodka, w których posiada on największy dorobek twórczy oraz wiedzę naukową, zaliczyć należy:

 • zagadnienia z zakresu polityki transportowej – regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
 • marketing usług transportowych (badanie rynku oraz jego kształtowanie),
 • prognozowanie potrzeb przewozowych oraz planowanie działalności transportowej,
 • rachunek finansowo-ekonomiczny przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie,
 • badania w zakresie zastosowań logistyki w transporcie,
 • organizację i zarządzanie w transporcie, a w szczególności problemy restrukturyzacji i przekształceń własnościowych podmiotów transportowych,
 • badania dotyczące funkcjonowania oraz rozwoju przewozów intermodalnych,
 • analizę ekologicznych aspektów działalności transportowej,
 • opracowywanie systemów taryfowych w odniesieniu do przewozów towarowych i pasażerskich,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych dla sektora transportu,
 • dostosowanie polskiego systemu transportowego do wymogów oraz uregulowań prawnych Unii Europejskiej.